Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym

prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem endeceramics.pl

Sprzedającym jest firma ENDE Gruszecka Kosik S. C.

z siedzibą pod adresem Reja 46, 50-338 Wrocław. Zarejestrowana pod numerem

NIP: 8982290184

REGON: 524472087

zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@endeceramics.pl 

- pod numerem telefonu 517826788

 • 1 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą

elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r.

Nr 144, poz. 1204 ze zm.) .

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności

prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje

Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu

Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

 1. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem

Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej

Sklepu Internetowego.

 1. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której

dotyczy Umowa Sprzedaży.

 1. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta

poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych

Towarów.

 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks

cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem

serwisu internetowego Sklepu.

 1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www,

za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i

ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń

informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i

przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci

telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia

końcowego.

 • 2 Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego

dostępnego pod adresem endeceramics.pl

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest

zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w

czasie realizacji Zamówienia.

 1. Sklep internetowy endeceramics.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci

Internet.

 1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie endeceramics.pl są nowe, oryginalnie

zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie

wprowadzone na rynek polski.

 1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem

teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji

zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty

elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet,

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy

prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających

dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 • 3 Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto

podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny

na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 1. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz

zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na

który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 1. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z

Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo

do anulowania Zamówienia.

 1. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania

paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do

wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres

e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w

szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące

z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również

do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie

przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz

trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 1. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie

danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w

celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Sposób

przetwarzania danych reguluje Polityka Prywatności.

 1. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu

ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient

powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego

konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem

znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu

i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed

niepowołanym dostępem osób trzecich.

 1. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną

odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu

wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w

przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w

przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 • 4 Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub

podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta

niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który

uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 1. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W

niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w

siedzibie sprzedającego.

 1. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym

Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on

zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności

„przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na

stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku

bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 1. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku

transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w

link „cennik transportu”.

 1. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od

momentu pozytywnej autoryzacji i wynosi liczbę dni wskazanych przy

produkcie.

 • 5 Płatności
 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze

towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, kartą płatniczą przez

system lub przelewem na konto bankowe sklepu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.

 1. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

 1. W przypadku wystąpienia

konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą

płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do

karty płatniczej Zamawiającego.

 • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od

umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w

terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę

wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) .

Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania

rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do

zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego

upływem na adres Usługodawcy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest

uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie

niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego

zarządu.

 1. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

 1. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług

rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w

art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na

nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich

oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub

wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego

zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na

ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega

szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów

wzajemnych.

 • 7 Procedura reklamacji
 1. Usługodawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje należy składać na adres mailowy Usługodawcy info@endeceramics.pl.
 3. Składając reklamację należy skontaktować się z Usługodawcą w celu ustalenia sposobu dostarczenia reklamowanego produktu do Usługodawcy.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia

reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta

usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy,

pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do

stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy,

chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych

kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru

zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z

dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

 1. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed

upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie

zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie

zawiadomienia przed jego upływem.

 1. Na towar zakupiony w sklepie obowiązuje rękojmia na okres 2 lat od wydania towaru.
 • 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.Dane osobowe zbierane przez ENDE Gruszecka Kosik S. C. za pośrednictwem strony internetowej oraz sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w

zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za

dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do

treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane

dobrowolnie.

 1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i

korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku

„Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym

mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych

poprzez edycję profilu konta.

 1. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także

poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres

info@endeceramics.pl

 1. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas

tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania

przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

https://endeceramics.pl/strona/polityka-prywatnosci.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy

następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu

Umowy Sprzedaży.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy

Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail

treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji

Zamówienia oraz dowodu zakupu.

 1. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w

systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na

każde żądanie Klienta.

 • 9 Zmiana Regulaminu
 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie

Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana

Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach.

W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po

wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 1. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian

przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 1. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian

Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień

Regulaminu.

 • 10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają

przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca

2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie

Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) .

 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z

wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą

rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i

miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania

cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl